Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: + 48 41 365 31 00
„Poprawa gospodarki ściekowej
na terenie kieleckiego
obszaru metropolitalnego”

30 października został dostarczony i odebrany samochód specjalistyczny przeznaczony do przewozu uwodnionego osadu

Zakupiony w ramach Projektu „Poprawy gospodarki ściekowej na terenie kieleckiego obszaru metropolitalnego” samochód specjalistyczny przeznaczony do przewozu uwodnionego osadu został odebrany 30 października.

Wodociągi Kieleckie w celu zapewnienia właściwego przebiegu procesów oczyszczania w sytuacjach awaryjnych czy prowadzenia prac konserwacyjnych jak też remontowych na poszczególnych przepompowniach, podjęły działania celem pozyskania samochodu, którym można będzie przewozić osady z OŚ Barcza i OŚ Bartków do oczyszczalni ścieków w Sitkówce. Da to możliwość dłuższego wyłączenia danego obiektu, w którym prowadzone byłyby prace, bez konieczności wyłączania układu odbioru ścieków, a w ekstremalnych przypadkach dostawy wody.

Na obu oczyszczalniach ze względu na uwarunkowania lokalne nie ma możliwości długotrwałego magazynowania osadów, zwłaszcza w przypadku oczyszczalni ścieków w Barczy. Zasadność zakupu samochodu jest o tyle duża, by w przypadku wystąpienia awarii czy też zaburzeń technologicznych na obiektach utrzymać właściwe parametry oczyszczania ścieków. Nie wykluczone jest, że w przyszłości  może zajść konieczność przewożenia osadu w postaci uwodnionej lub tylko po wstępnym grawitacyjnym odwodnieniu do dalszej przeróbki na oczyszczalni ścieków w Sitkówce.

Warto zaznaczyć, iż wspomniany wcześniej dowieziony osad ze względu na zawartość części organicznych może zwiększyć ilość produkowanego gazu, uzyskiwanego w procesie fermentacji, co z kolei przyczyni się do zwiększenia ilości produkowanej energii ze źródeł odnawialnych.