Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: + 48 41 365 31 00
„Poprawa gospodarki ściekowej
na terenie kieleckiego
obszaru metropolitalnego”

Mieszkańcy ul. Herbskiej, Poleskiej, Prostej i Tarnowskiej mogą już podłączać się do sieci.

Wodociągi Kieleckie realizują projekt „Poprawa gospodarki ściekowej na terenie kieleckiego obszaru metropolitalnego” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 współfinansowany z Funduszu Spójności. Unijne dofinansowanie wyniesie przeszło 44 mln złotych, dzięki czemu powstaną kolejne odcinki sieci kanalizacyjnej, do których będą mogli podłączyć swoje domy mieszkańcy (dot. gminy Kielce, Sitkówka-Nowiny, a przede wszystkim Masłowa północnego).

Budowa odcinków kanałów sanitarnych na terenie Miasta Kielce w ramach Projektu odbywała się w ramach 4 zadań:

Zadanie 1 – ul. Tarnowska Roboty budowlane zrealizowane i odebrane.

Zadanie 2 – ul. Prosta Roboty budowlane zrealizowane i odebrane.

Zadanie 3 – ul. Poleska realizacja zakończona, dnia 28.10.2019r., dokonano Odbioru Końcowego.

Zadanie 4 – ul. Herbska realizacja zakończona, dnia 24.10.2019r., dokonano Odbioru Końcowego.

Odbiór techniczny ostatnich 2 zadań w październiku br. zakończył budowę kanalizacji sanitarnej w Kielcach w ramach Projektu.

W ramach Projektu przeszło 2 km 300 metrów sieci kanalizacyjnej dostęp do kanalizacji uzyska ponad 140 mieszkańców, którzy byli go dotychczas pozbawieni.

Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu unijnemu Wodociągi Kieleckie wybudowały sieć kanalizacyjną nie obciążając przy tym budżetów domowych mieszkańców. Łączna wartość budowy kanalizacji w Kielcach to ponad 3 mln 700 tys. złotych netto. Maksymalne dofinansowanie ze środków unijnego Funduszu Spójności może wynieść 1,8 mln zł. Resztę kosztów pokrywają Wodociągi.

Ulica Herbska gm. Kielce

– wybudowano blisko 700 metrów kanalizacji w całej, dotychczas nieskanalizowanej ulicy,
– do kanalizacji mogą zostać podłączone domy zamieszkane przez ok. 25 osób.

Ulica Poleska gm. Kielce

– wybudowano blisko 600 metrów kanalizacji w części ulicy,

-do kanalizacji mogą zostać podłączone domy zamieszkane przez ok. 50 osób.

Ulica Prosta gm. Kielce

– wybudowano ponad 500 metrów kanalizacji w części ulicy

– do kanalizacji mogą zostać podłączone domy zamieszkane przez ok. 30 osób.

Ulica Tarnowska gm. Kielce

– wybudowano blisko 500 metrów kanalizacji w części ulicy,

– do kanalizacji mogą zostać podłączone domy zamieszkane przez ok. 35 osób.

 

Na odcinkach tych ulic, gdzie budowana była unijna kanalizacja równocześnie wykonywane  były „wysięgniki” ułatwiające podłączenie budynków do kanalizacji. To pozwoli znacznie ograniczyć koszty podłączenia się przez mieszkańców. Dotyczy to  sieci kanalizacyjnej wybudowanej w ramach Projektu unijnego „Poprawy gospodarki ściekowej na terenie kieleckiego obszaru metropolitalnego” w  ulicach: Herbskiej, Poleskiej, Prostej oraz Tarnowskiej w Kielcach.

Wodociągi Kieleckie na swoje barki wzięły wszelkie formalności i koszty związane z budową wysięgników, mieszkańcy ulic Herbskiej, Poleskiej, Prostej i Tarnowskiej w związku z wykonywaniem przyłącza unikną tym samym:

– uzyskiwania decyzji od zarządcy drogi w zakresie lokalizacji przyłącza w pasie drogowym

– uzyskiwania zgody od operatorów innych mediów usytuowanych w pasie drogowym

– konieczności ponoszenia opłat za zajęcie pasa drogowego na czas prowadzonych robót

– corocznej opłaty wnoszonej do zarządcy drogi za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym

Wodociągi Kieleckie wprowadziły uproszczoną procedurę umożliwiającą podłączenie budynków mieszkalnych do kanalizacji sanitarnej. Procedura ta ogranicza do niezbędnego minimum ilość dokumentów i uzgodnień, jakie musi skompletować mieszkaniec ul. Herbskiej, Poleskiej, Prostej i Tarnowskiej, chcąc się podłączyć do kanalizacji.

Dzięki uproszczonej procedurze mieszkańcy ulic objętych zakresem Projektu unijnego unikną konieczności ponoszenia wydatków na opracowanie mapy do celów projektowych oraz dokumentacji technicznej, a zyskają natomiast  krótszy czas oczekiwania na wydanie warunków przyłączenia do sieci i dłuższy okres obowiązywania wydanych warunków.

Sposób postępowania przy podłączaniu budynków do unijnej kanalizacji sanitarnej w sytuacji, gdy zostały wykonane wysięgniki – NAJWAŻNIEJSZE CZYNNOŚCI:

1. Mieszkaniec pozyska mapę sytuacyjno – wysokościową w skali 1:500 dla celów informacyjnych

GDZIE? Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Miasta Kielce, Wydział Geodezji, Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, ul. Młoda 28, Kielce

2. Mieszkaniec wybierze wykonawcę, który przeprowadzi niezbędne czynności formalne poprzedzające podłączenie, a następnie podłączy budynek do kanalizacji sanitarnej

3. Wykonawca złoży wniosek o wydanie szczegółowych warunków technicznych przyłączenia do sieci. Na mapie pozyskanej z Wydziału Geodezji oznaczy lokalizację instalacji kanalizacji sanitarnej na terenie posesji

GDZIE? Miejsce załatwienia sprawy: Biuro Obsługi Klienta Wodociągów Kieleckich, ul. Krakowska 64, Kielce

Czynne poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godz. 7.00-15.00

a we wtorki w godz. 7.00-16.00

Bliższe informacje uzyskacie Państwo pod numerami telefonów + 48 41 365 31 01 do 06

4. Mieszkaniec otrzyma z Wodociągów Kieleckich SMS z powiadomieniem, że wniosek został rozpatrzony i warunki techniczne są gotowe do odbioru.

Na rozpatrzenie wniosku mieszkaniec czeka 14 dni.

5. Wydane warunki uprawniają do wykonywania podłączenia do kanalizacji sanitarnej. W tym celu mieszkaniec i wykonawca jednocześnie:

Wykonawca – zgłosi zamiar rozpoczęcia robót

Mieszkaniec – podpisze przedwstępną umowę o odprowadzanie ścieków i wypełni załączony do niej kwestionariusz

GDZIE? Miejsce załatwienia sprawy: Biuro Obsługi Klienta Wodociągów Kieleckich, ul. Krakowska 64, Kielce

6. Wykonawca zgłosi wykonane podłączenie do przeglądu technicznego

7. Mieszkaniec osobiście lub za pośrednictwem wybranego wykonawcy zleci geodecie inwentaryzację wykonanego podłączenia

8. Podpisanie umowy o odprowadzanie ścieków. W Wodociągach Kieleckich mieszkaniec zostanie poproszony o okazanie dokumentów:
– dowód osobisty,

– tytuł prawny do nieruchomości.

W przypadku, gdy Państwa udział we współwłasności nieruchomości nie przekracza 50+1% konieczna będzie pisemna zgoda współwłaścicieli na zawarcie umowy.