Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: + 48 41 365 31 00
„Poprawa gospodarki ściekowej
na terenie kieleckiego
obszaru metropolitalnego”

Ostatni kontrakt w ramach Projektu podpisany

Rok 2020 Wodociągi Kieleckie zakończyły zgodnie z planem zawarciem ostatniego kontraktu w ramach Projektu. W sumie realizacja inwestycji unijnej wymagała podpisania 52 umów na usługi, dostawy i roboty budowlane. Łączna wartość przedsięwzięcia wynosi blisko 100 mln zł. Podpisy na ostatniej umowie zostały złożone 29 grudnia br. Wykonawca zmodernizuje instalację uzdatniania biogazu, z którego produkowana jest zielona energia w Oczyszczalni Ścieków „Sitkówka”. W ten sposób Spółka wodociągowa wzbogaci się o kolejny nowoczesny element całego ciągu gazowego, pozwalający rozwijać produkcję skojarzoną energii elektrycznej i cieplnej z wykorzystaniem osadów ściekowych. W tym zakresie w Kielcach są świetne tradycje: nasze wodociągi były już w latach 90. pionierami w ekologicznym wykorzystaniu biogazu do produkcji zielonej energii.

Pomysł na pozyskiwanie prądu i ciepła z łatwo dostępnych na oczyszczalni osadów ściekowych jest prosty: osady tzw. nadmierne, po tym, jak zostaną zagęszczone w wirówce (również zakupionej w ramach Projektu) są przekazywane do komór fermentacyjnych. Zachodzące tam procesy biochemiczne sprzyjają powstawaniu biogazu. I tutaj wkracza do akcji stacja uzdatniania biogazu. Jej zadaniem jest ochrona instalacji i urządzeń ciągu gazowego, przed niekorzystnym działaniem jednego z jego składników – siarkowodoru oraz występujących w nim śladowo związków krzemu tzw. siloksanów. Siarkowodór w połączeniu z dużym zawilgoceniem gazu pofermentacyjnego odpowiedzialny jest za wzrost agresywności biogazu i w konsekwencji korozję elementów mających kontakt z medium. Natomiast siloksany są odpowiedzialne za formowanie się osadów, niszczących elementy układów przepływowych silników generatorów biogazowych. Jak działa stacja uzdatniania gazu?

Zadaniem instalacji uzdatniania biogazu jest oczyszczenie biogazu z niekorzystnych składników i uzyskanie jakości gwarantującej bezawaryjną i możliwie długą eksploatację urządzeń ciągu gazowego, a zwłaszcza jednostek ko generacyjnych (generatorów, z których jeden został wymieniony w ramach Projektu). Realizacji tego zadania służyć będzie instalacja składająca się z trzech elementów: układu odsiarczania biogazu w oparciu o złoże biologiczne, układu osuszania biogazu oraz układu usuwania związków krzemu z biogazu w oparciu o złoże węgla aktywnego.