Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: + 48 41 365 31 00
„Poprawa gospodarki ściekowej
na terenie kieleckiego
obszaru metropolitalnego”

Prace w przełomie Lubrzanki w trakcie

W ramach projektu „Poprawa gospodarki ściekowej na terenie kieleckiego obszaru metropolitalnego” na terenie gminy Masłów planowane jest do wykonania 35,2 km sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Mąchocice-Scholasteria, Ciekoty, Brzezinki, Barcza, Masłów Drugi Nademłyn, Marczakowa Dolina.

Do chwili obecnej został wykonany i odebrany odcinek głównego rurociągu tłocznego wzdłuż przełomu Lubrzanki w ciągu drogi powiatowej nr 0314T. Przewód jest średnicy 225 mm i długości 1,17 km. Przewodem tym będą przepływać wszystkie ścieki z Masłowa północnego. Rurociąg tłoczny musiał być wykonany w pierwszej kolejności, aby możliwa była realizacja ścieżki rowerowej wzdłuż Lubrzanki – informuje Krzysztof Kwietniewski z Wodociągów Kieleckich.

Na placu budowy pracują 2 firmy: HYDROCOMPLEX z Buska-Zdroju oraz HYDROCONSTER z Masłowa z siedzibą przy ul. Krajobrazowej.

Firma HYDROCOMPLEX wykonuje kanał główny o średnicy 200 mm długości około 0,65 km wzdłuż Lubrzanki na odcinku od parkingu poniżej hotelu „Ameliówka” do budynku nr 117 przy ul. Łysogórskiej. Zaawansowanie prac jest na poziomie 20 %. Ze względu na wystąpienie skały jest to trudny odcinek. Wykonawca musi skuwać ją młotem hydraulicznym zamontowanym na koparce, natomiast odspojoną już skałę wydobywa druga koparka. Termin umowny wykonania tego odcinka upływa w grudniu tego roku. Następnie firma HYDROCOMPLEX będzie wykonywać drugi rurociąg tłoczny na odcinku od wspomnianego już budynku nr 117 do mostu na Lubrzance w Scholasterii. W rejonie mostu zostanie usytuowana kolejna pompownia ścieków. Rurociąg tłoczny firma planuje wykonać w pierwszym półroczu 2020 roku.

Firma HYDROCONSTER rozpoczęła budowę kanału sanitarnego w Machocicach-Scholasterii. Wytyczona została trasa kanału i lokalizacja studni rewizyjnych. Zaczęto zwozić materiały budowlane. Mieszkańcy Scholasterii mogą już zobaczyć porozkładane w kilku miejscach kręgi betonowe oraz oznaczone na pomarańczowo miejsca, w których będą studnie. Termin wykonania kanalizacji w Scholasterii upływa w sierpniu 2020 roku.

Zdjęcia pochodzą z Urzędu Gminy Masłów.