Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: + 48 41 365 31 00
„Poprawa gospodarki ściekowej
na terenie kieleckiego
obszaru metropolitalnego”

Trwa przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kowala oraz Kowala Mała w gminie Sitkówka-Nowiny

Kontrakt 3 – Przebudowa sieci wodociągowej w m. Kowala oraz Kowala Mała, gm. Sitkówka-Nowiny.

Wykonawca wykonał 3.824 mb sieci, co stanowi blisko 54% całego zakresu zadania. Obecnie Wykonawca na budowie posiada 6 brygad w tym 4 brygady montażowe, 1 przewiertowa i 1 odtworzeniowa. W najbliższym czasie będą kontynuowane prace na wszystkich odcinkach poza odcinkiem od węzła „9” do hydrantu Hp19 wraz z przyłączami, który jest wykonany w 100 %.

Zaawansowanie prac na dzień 10.06.2019 r.