Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: + 48 41 365 31 00
„Poprawa gospodarki ściekowej
na terenie kieleckiego
obszaru metropolitalnego”

W Mąchocicach Scholasterii, Barczy i Dolinie Marczakowej już po odbiorach kanalizacji

Mimo trwającej pandemii roboty polegające na budowie kanalizacji sanitarnej w północnej części gminy Masłow nie zwolniły tempa. W pierwszych dniach października przyszedł czas na odbiory końcowe. Odbyły się one w połowie z sołectw, które są objęte inwestycją. W Barczy, Dolinie Marczakowej i Mąchocicach Scholasterii Wodociągi Kieleckie wybudowały blisko 15 km sieci kanalizacyjnej wraz z sięgaczami (ONS-ami) do granic posesji. Transport ścieków w górzystym terenie gminy umożliwi budowa 5 pompowni ścieków. Wartość sieci, którą zbudowały i oddały mieszkańcom w użytkowanie za darmo Wodociągi Kieleckie to przeszło 13 mln zł. brutto. Podłączenie się do wybudowanej sieci będzie wyjątkowo łatwe i opłacalne dla mieszkańców Masłowa, ponieważ otrzymają dofinansowanie znacznej części kosztów, które musieliby ponieść na budowę przyłącza. Z tą korzystną ofertą wyszły również Wodociągi Kieleckie i Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji, przy współpracy Gminy Masłów.

Jesienne odbiory potwierdziły terminowość i wysoką jakość zbudowanej infrastruktury. To oznacza, że w niedalekiej przyszłości możliwość podłączenia się do kanalizacji zyskają pierwsi mieszkańcy Masłowa północnego. W sumie na terenie 3 sołectw do kanalizacji będzie się mogło podłączyć 300 domów, których mieszkańcy byli dotychczas pozbawieni tego udogodnienia. W pierwszej kolejności przyłącza kanalizacyjne będą budowane w Mąchocicach Scholasterii. Tu zlokalizowana jest duża pompownia, która będzie docelowo odprowadzała wszystkie ścieki z Masłowa północnego. Jej odbiór miał miejsce również w pierwszych dniach października. Pompownia PT3, malowniczo położona w tzw. Dolinie Lubrzanki stanowi serce całego układu kanalizacyjnego północnej części gminy. Stąd ścieki trafią do sieci kanalizacyjnej, w którą Masłów południowy wyposażyły Wodociągi Kieleckie we wcześniejszym projekcie unijnym. W Woli Kopcowej znajduje się pompownia o podobnej roli, jak ta w Mąchocicach. W ten sposób ścieki, które w innym przypadku mogłyby stanowić zagrożenie dla zdrowia mieszkańców i stanu środowiska naturalnego, zostaną bezpiecznie odprowadzone siecią rur i pompowni do nowoczesnej i stale modernizowanej oczyszczalni ścieków w gminie Sitkówka – Nowiny i tam oczyszczone. Kanalizacja w kolejnych sołectwach będzie sukcesywnie odbierana i oddawana do dyspozycji mieszkańców. Koniec odbiorów przewidziany jest na listopad tego roku. Do października 2021 r. ponad 2 000 mieszkańców Masłowa północnego powinno korzystać z wybudowanej dla nich przez Wodociągi Kieleckie kanalizacji sanitarnej.