Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: + 48 41 365 31 00
„Poprawa gospodarki ściekowej
na terenie kieleckiego
obszaru metropolitalnego”

Wodociągi Kieleckie produkują prąd ze ścieków

Kolejny biogenerator w Oczyszczalni Ścieków „Sitkówka” rozpoczął pracę.Wytwarzać będzie energię elektryczną i cieplną z biogazu pozyskiwanego ze ścieków. „Zielona” energia zasili nie tylko procesy technologiczne w samej oczyszczalni, ale trafi również do sieci energetycznej, a więc do naszych domów.

Wodociągi Kieleckie, z myślą o ochronie klimatu i w drodze do samowystarczalności energetycznej, zdecydowały w ramach projektu „Poprawa gospodarki ściekowej na terenie kieleckiego obszaru metropolitalnego”o rozbudowie instalacji produkującej ekologiczną energię elektryczną. Na początku bieżącego roku kolejne urządzenie warte przeszło 4 mln zł zostało oddane do użytku.
Paliwa w oczyszczalni ścieków w Sitkówce jest pod dostatkiem. W procesie oczyszczania średnio z 400 m3 ścieków komunalnych wytrąca się 1 m3 osadu ściekowego, który w procesie fermentacji w Wydzielonych Komorach Fermentacyjnych staje się źródłem biogazu. Z 1 m3 osadu można uzyskać nawet do 20 m3 biogazu, który w 64% składa się z metanu – najistotniejszego składnika gazu ziemnego. – Zamiast odprowadzać metan do atmosfery i przyczyniać się tym samym do globalnego ocieplenia, można go wykorzystać do produkcji energii – podkreśla Henryk Milcarz, prezes Wodociągów Kieleckich.

Pomimo użytkowania coraz bardziej energooszczędnych urządzeń, energii elektrycznej zużywa się coraz więcej.
Odnawialne źródła energii (w skrócie OZE) i samowystarczalność energetyczna stają się jednym z najistotniejszych zagadnień współczesnego świata.

Rekordowe zużycie prądu w Polsce odnotowano w 2019 roku kilkukrotnie, a bezsprzeczny rekord padł 26 czerwca około godz. 13:00, gdy chwilowe zapotrzebowanie na energię przekroczyło 24 GW. Krajowe elektrownie pracowały pełnych obrotach, a mimo to prąd importowano dodatkowo z państw ościennych.

Zapotrzebowanie stale rośnie, a zasoby paliw kopalnych nieuchronnie się kurczą. Jednocześnie emisja dwóch głównych gazów cieplarnianych – dwutlenku węgla
i metanu skutkuje groźnymi w konsekwencjach zmianami klimatycznymi.

Wodociągi Kieleckie z myślą o środowisku zakupiły kolejny biogenerator dedykowany dla oczyszczalni. To nic innego jak zespół 12-cylindrowych silników na gaz, sprzężonych z prądnicą wytwarzającą prąd. „Zielona”, ekologiczna energia powstała z wykorzystaniem metanu ze ścieków, popłynie do sieci energetycznej. Moc elektryczna biogeneratora wynosi 404 kW. Razem z urządzeniem o identycznej mocy, które już pracuje na Oczyszczalni, powstaje tu mała elektrownia.
Ponadto, aby zmaksymalizować korzyści płynące z ekologicznej inwestycji, zadbano także o wykorzystanie ciepła wytworzonego przez zespół silnikowy generatora. Mianowicie, rozgrzane podczas pracy bloki silników oddawać będą ciepło do wymienników, co pozwoli ogrzewać zarówno pomieszczenia pracownicze i wodę użytkową w oczyszczalni, jak i zasilać procesy technologiczne wymagające stałej temperatury. Moc cieplna zainstalowanego systemu sięga 480 kWth.

W całej Polsce działa około 1.500 oczyszczalni ścieków komunalnych, ale tylko w 112 z nich działają instalacje biogazowe.
Wodociągi Kieleckie należą do pionierów w zakresie odzysku biogazu ze ścieków, gdyż pierwsza – mniejsza – siłownia na biogaz powstała w Sitkówce w roku 1999i była wówczas jedną z pierwszych tego typu instalacji w kraju.
W ciągu roku w Polsce wytwarza się 585 tys. ton osadów ściekowych. – To potencjalne i niewykorzystane źródło pozyskiwania biogazu, który mógłby służyć do wytwarzania prądu w kogeneracyjnych bioelektrowniach oczyszczalni. Tak jak dzieje się to z korzyścią dla środowiska w oczyszczalni ścieków w Sitkówce – mówi prezes Henryk Milcarz.