Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: + 48 41 365 31 00
„Poprawa gospodarki ściekowej
na terenie kieleckiego
obszaru metropolitalnego”

By

wodkankielce
W Mąchocicach-Scholasterii rozpoczął się ostatni, bardzo istotny etap prac przy sieci kanalizacyjnej. Zaczęto odtwarzanie nawierzchni drogowej, która zostanie położona na całej szerokości, a nie tylko na przebudowanym pod inwestycję odcinku. Inwestycja obejmująca budowę w sołectwie Mąchocice-Scholasteria niemal 4 km kanalizacji (3,28 km kanału sanitarnego plus 880 m przyłączy należących do sieci, tzw. ONS-ów) z rur PVC weszła na...
W środę 3 czerwca w siedzibie Wodociągów Kieleckich podpisano umowę na budowę kanalizacji w Ciekotach, gdzie Jeszcze do października tego roku powstanie pięć pompowni ścieków i 9,9 km kanalizacji. Wykonawca wyłoniony w przetargu, tj. firma Inwestycje Liniowe „INVEST-LINE” Sp. z o.o. z Żurawicy z woj. podkarpackiego otrzyma za to wynagrodzenie brutto 8 885 935,74 zł. Jest to...
Wodociągi Kieleckie doprowadziły z sukcesem do końca modernizację kluczowego wodociągu przy ul. Zagnańskiej w Kielcach. Pomimo ogłoszonego stanu epidemii prace przebiegły zgodnie z harmonogramem i w ścisłej koordynacji z robotami drogowymi na głównej trasie wylotowej z Kielc do Warszawy. Wodociągi Kieleckie umożliwiając bezkolizyjne prowadzenie prac drogowcom wywiązały się ze swojej części modernizacji infrastruktury głównej trasy...
Mieszkańcy Brzezinek w gm. Masłów będą mieli nową kanalizację o długości ponad 7 km, pompownię oraz przyłącza. W czwartek, 7 maja, Wodociągi Kieleckie podpisały z wykonawcą umowę o wartości 8,5 mln zł. Kontrakt obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej wraz z odcinakami należącymi do sieci (ONS-y) oraz budowę przepompowni ścieków. Wyłonionym w przetargu wykonawcą jest Firma Usługowo-Handlowo-Produkcyjna...
Pracownicy Urzędu Gminy dostarczą, z zachowaniem wszelkich zalecanych środków bezpieczeństwa, umowy mieszkańcom północnej części gminy, ujętym w projekcie związanym z budową przyłączy do sieci kanalizacyjnej. Dokumenty będą dostarczane w godzinach pracy urzędu w określonych dniach. Informacja dotyczy mieszkańców sołectw: Barcza,Brzezinki, Ciekoty, Mąchocice- Scholasteria, Dolina Marczakowa, Masłów Drugi-Nademłyn. W związku przystąpieniem do inwestycji dotyczącej podłączenia do sieci kanalizacyjnej budynków mieszkalnych ujętych w projekcie „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na...
Mieszkańcy północnego Masłowa będą mieli nową kanalizację. Wodociągi Kieleckie podpisały z wykonawcami dwie umowy na budowę kanalizacji w Masłowie Drugim i Dolinie Marczakowej. Wodociągi Kieleckie podpisały potrzebne dokumenty dotyczące budowy sieci kanalizacyjnej, która powstać ma w dwóch sołectwach w północnej części gminy: Dolinie Marczakowej i Masłowie Drugim-Nademłynie. W Dolinie Marczakowej planowana jest budowa 2,78 km kanałów sanitarnych grawitacyjnych,...
Kolejna miejscowość w północnej części gminy Masłów będzie miała nową kanalizację. W czwartek 6 lutego w siedzibie Wodociągów Kieleckich podpisano umowę na budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Barcza. W ramach kontraktu „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Masłów. Kanały grawitacyjne w sołectwie Barcza” przewiduje się budowę 3 kilometrów kanalizacji wraz z odcinkami należącymi do...
Kolejny biogenerator w Oczyszczalni Ścieków „Sitkówka” rozpoczął pracę.Wytwarzać będzie energię elektryczną i cieplną z biogazu pozyskiwanego ze ścieków. „Zielona” energia zasili nie tylko procesy technologiczne w samej oczyszczalni, ale trafi również do sieci energetycznej, a więc do naszych domów. Wodociągi Kieleckie, z myślą o ochronie klimatu i w drodze do samowystarczalności energetycznej, zdecydowały w ramach...
1 2 3 6