Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: + 48 41 365 31 00
„Poprawa gospodarki ściekowej
na terenie kieleckiego
obszaru metropolitalnego”

Category

aktualnosci
Mieszkańcy Brzezinek w gm. Masłów będą mieli nową kanalizację o długości ponad 7 km, pompownię oraz przyłącza. W czwartek, 7 maja, Wodociągi Kieleckie podpisały z wykonawcą umowę o wartości 8,5 mln zł. Kontrakt obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej wraz z odcinakami należącymi do sieci (ONS-y) oraz budowę przepompowni ścieków. Wyłonionym w przetargu wykonawcą jest Firma Usługowo-Handlowo-Produkcyjna...
Pracownicy Urzędu Gminy dostarczą, z zachowaniem wszelkich zalecanych środków bezpieczeństwa, umowy mieszkańcom północnej części gminy, ujętym w projekcie związanym z budową przyłączy do sieci kanalizacyjnej. Dokumenty będą dostarczane w godzinach pracy urzędu w określonych dniach. Informacja dotyczy mieszkańców sołectw: Barcza,Brzezinki, Ciekoty, Mąchocice- Scholasteria, Dolina Marczakowa, Masłów Drugi-Nademłyn. W związku przystąpieniem do inwestycji dotyczącej podłączenia do sieci kanalizacyjnej budynków mieszkalnych ujętych w projekcie „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na...
Mieszkańcy północnego Masłowa będą mieli nową kanalizację. Wodociągi Kieleckie podpisały z wykonawcami dwie umowy na budowę kanalizacji w Masłowie Drugim i Dolinie Marczakowej. Wodociągi Kieleckie podpisały potrzebne dokumenty dotyczące budowy sieci kanalizacyjnej, która powstać ma w dwóch sołectwach w północnej części gminy: Dolinie Marczakowej i Masłowie Drugim-Nademłynie. W Dolinie Marczakowej planowana jest budowa 2,78 km kanałów sanitarnych grawitacyjnych,...
Kolejna miejscowość w północnej części gminy Masłów będzie miała nową kanalizację. W czwartek 6 lutego w siedzibie Wodociągów Kieleckich podpisano umowę na budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Barcza. W ramach kontraktu „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Masłów. Kanały grawitacyjne w sołectwie Barcza” przewiduje się budowę 3 kilometrów kanalizacji wraz z odcinkami należącymi do...
Kolejny biogenerator w Oczyszczalni Ścieków „Sitkówka” rozpoczął pracę.Wytwarzać będzie energię elektryczną i cieplną z biogazu pozyskiwanego ze ścieków. „Zielona” energia zasili nie tylko procesy technologiczne w samej oczyszczalni, ale trafi również do sieci energetycznej, a więc do naszych domów. Wodociągi Kieleckie, z myślą o ochronie klimatu i w drodze do samowystarczalności energetycznej, zdecydowały w ramach...
Dwie nowe pompownie ścieków wartości prawie 5 milionów złotych powstaną w gminie Masłów, dzięki czemu ścieki pokonają góry i popłyną do oczyszczalni w Sitkówce. – Mieszkamy w rejonie górzystym, a jednocześnie chcemy, aby ścieki były oczyszczane zgodnie z najwyższymi światowymi standardami. Takie standardy zapewnia nasza największa oczyszczalnia ścieków w Sitkówce. Dzięki takim pompowniom ścieki docierają...
Kontrakt Nr 1 – Wykonawca HYDROCOMPLEX Zadanie 1 Część 1 – „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Masłów. Kanał grawitacyjny w sołectwie Mąchocice Scholasteria od studni ST3 do studni F12” Zadanie wykonane w 100 % – wykonano kanał sanitarny grawitacyjny DN 200 PCV o długości 640,50 mb, Zgłoszony do odbioru końcowego. Część 2 –...
Zakupiony w ramach Projektu „Poprawy gospodarki ściekowej na terenie kieleckiego obszaru metropolitalnego” samochód specjalistyczny przeznaczony do przewozu uwodnionego osadu został odebrany 30 października. Wodociągi Kieleckie w celu zapewnienia właściwego przebiegu procesów oczyszczania w sytuacjach awaryjnych czy prowadzenia prac konserwacyjnych jak też remontowych na poszczególnych przepompowniach, podjęły działania celem pozyskania samochodu, którym można będzie przewozić osady...
19 listopada br. zakończyła się modernizacja wodociągu w Kowali i Kowali Małej w gminie Sitkówka-Nowiny. Nowa sieć ma prawie 8 kilometrów długości! Wykonawcą wyłonionym w przetargu była Firma Transportowo-Handlowo-Usługowa „TRANS-KOP” Piotr Gwóźdź z Morawicy. Wartość brutto kontraktu wynosi niespełna 4 mln zł. W Kowali zostało położone 7,6 km nowego wodociągu, który zastąpił do tej pory...
Wodociągi Kieleckie realizują projekt „Poprawa gospodarki ściekowej na terenie kieleckiego obszaru metropolitalnego” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 współfinansowany z Funduszu Spójności. Unijne dofinansowanie wyniesie przeszło 44 mln złotych, dzięki czemu powstaną kolejne odcinki sieci kanalizacyjnej, do których będą mogli podłączyć swoje domy mieszkańcy (dot. gminy Kielce, Sitkówka-Nowiny, a przede wszystkim Masłowa północnego)....
1 2 3 4