Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: + 48 41 365 31 00
„Poprawa gospodarki ściekowej
na terenie kieleckiego
obszaru metropolitalnego”

Ciekoty odebrane jako ostatnie, ale ważne dla całej sieci w Masłowie.

W poniedziałek 19 lipca komisja w Wodociągach Kieleckich odebrała ostatnie duże zadanie dotyczące budowy kanalizacji sanitarnej w gminie Masłów. Kanalizacja w Ciekotach nie tylko pozwoli odebrać i oczyścić ścieki od mieszkańców sołectwa, ale także z większości północnego Masłowa. W samych Ciekotach dostęp do kanalizacji zyskało przeszło pół tysiąca mieszkańców.

Wartość odebranego właśnie zadania pn.  „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Masłów w sołectwie Ciekoty” wyniosła  7.224.338,00 PLN netto. W Ciekotach powstało blisko 6,9 km sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej i przeszło 2 km rurociągu tłocznego. Ponad kilometr Odcinków Należących do Sieci to wstęp do wykonania przyłączy do blisko 160 domów. Skorzysta na tym ponad 500 mieszkańców Ciekot. W całym Masłowie północnym podłączonych do kanalizacji sanitarnej zostanie ponad 2200 osób. W górzystym terenie gminy ścieki z północnej części gminy pozwoli transportować 5 pompowni. Najważniejsza z nich pompownia 5.5 w Ciekotach pozwoli przekazywać dalej ścieki z Barczy, Brzezinek, Doliny Marczakowej, Dąbrowy Łąk i Nademłynia. Wykonawcą sieci było wyłonione w przetargu konsorcjum firm z Podkarpacia — Inwestycje Liniowe Invest-Line i Hydroterm. Kanalizacja powstała w ramach IV projektu unijnego „Poprawa gospodarki ściekowej na terenie kieleckiego obszaru metropolitalnego” i była współfinansowana przez Wodociągi Kieleckie (wkład własny) i Unię Europejską (Fundusz Spójności).

Budowa ok. 2,7 km i przebudowa ok. 11,2 km sieci wodociągowej.

Budowa ok. 39 km i renowacja ok. 3,5 km sieci sanitarnej.

MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW „SITKÓWKA" I ROZBUDOWA MONITORINGU SIECI.

O Projekcie

Projekt „Poprawa gospodarki ściekowej na terenie kieleckiego obszaru metropolitalnego” uzyskał dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie dwóch aglomeracji, gdzie operatorem sieci wodno-kanalizacyjnej są Wodociągi Kieleckie. Spółka z pomocą Unii Europejskiej w ramach kolejnych 4 ważnych inwestycji porządkuje gospodarkę wodno-ściekową na obszarze swojego działania i czyni to kompleksowo: budując kanalizację i wodociąg tam, gdzie mieszkańcy byli dotąd pozbawieni tych udogodnień; istniejąca sieć jest modernizowana a oczyszczalnia Sitkówka rozbudowana i przygotowana na przyjęcie dodatkowych ścieków ze skanalizowanych terenów.

Finansowanie projektu:

Koszt całkowity Projektu (netto): 72 158 825,29 PLN100%
Środki własne: 27 937 418,21 PLN38%
Środki z Unii Europejskiej: 44 221 407,08 PLN62%

Zakres inwestycji:

 • Budowa ok. 39 km kanalizacji sanitarnej w gminach Kielce, Masłów i Sitkówka-Nowiny
 • Budowa ok. 2,7 km sieci wodociągowej w gminie Masłów
 • Przebudowa ok. 11,2 km sieci wodociągowej w gminach Kielce i Sitkówka-Nowiny
 • Renowacja ok. 3,5 km kanalizacji sanitarnej w gminie Kielce.
 • Zadania realizowane na terenie OŚ „Sitkówka” gm. Sitkówka-Nowiny: modernizacja piaskownika nr 1, 2 i 3 oraz wymiana generatora biogazowego nr 1
 • Rozbudowa zintegrowanego systemu monitoringu i zarządzania sieciami wod.-kan.
 • Zakup samochodów specjalistycznych: do przewozu uwodnionego osadu i do czyszczenia kanalizacji
Efekty realizacji projektu:

Zapewnienie 2200 osobom podłączenie do sieci kanalizacyjnej i wodociągowej

Zmniejszenie awaryjności sieci i skrócenie czasu wykrycia awarii, dzięki udoskonaleniu systemu monitoringu i zarządzania

Ochrona bezcennych, podziemnych źródeł wody dla kolejnych pokoleń

Realizujemy kolejny duży projekt rozbudowy i modernizacji naszej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. Pozyskaliśmy na jego realizację ponad 44 mln zł dofinansowania unijnego, czym potwierdzamy, że jesteśmy jednym z liderów w kraju pod względem wykorzystania środków unijnych. Przypomnę, że to już druga dekada realizacji przez naszą Spółkę projektów unijnych o wielomilionowej skali. Aby uzmysłowić sobie wielkość tych inwestycji powiem tylko, że w ostatnich latach zbudowaliśmy około 224 km nowych odcinków kanalizacji. Gdyby je ułożyć w linii prostej, sięgnęlibyśmy z Kielc aż po Bieszczady. Nie sposób mówić o dalszym cywilizacyjnym rozwoju, bez zapewnienia mieszkańcom jednego z najistotniejszych udogodnień, jakim jest komfortowa w użytkowaniu i ekologiczna sieć kanalizacyjna, docierająca do każdego domu. A to nie jest jeszcze nasze ostatnie słowo.

Henryk Milcarz
Prezes Zarządu Wodociągów Kieleckich
Wskaźniki realizacji poprzednich 3 projektów dofinansowanych z Unii Europejskiej:
0 osób
Podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej
0 osób
Podłączonych do sieci wodociągowej
0 mln zł
Sumaryczna wartość trzech zrealizowanych projektów
0 mln zł
Sumaryczna wartość dofinansowania z Unii Europejskiej
Galeria

  Jednostka Realizująca Projekt

  Jednostka Realizująca Projekt (JRP) odpowiedzialna jest za zarządzanie, wdrażanie i prawidłowe rozliczanie Projektu pn. „Poprawa gospodarki ściekowej na terenie kieleckiego obszaru metropolitalnego”.

  BENEFICJENT: Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o.

  Zespół odpowiedzialny za zarządzanie projektem:

  • Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (MAO) – Lorem ipsum
  • Kierownik JRP – Lorem ipsum
  • Główna Księgowa – Lorem ipsum
  Kontakt
  Wodociągi
  Kieleckie Sp. z o.o.

  ul. Krakowska 64
  25-701 Kielce
  tel. + 48 41 365 31 00
  fax + 48 41 345 52 20

  e-mail: wodkiel@wod-kiel.com.pl
  www.wod-kiel.com.pl